Cloud
Cloud
Cloud

Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού

«NOVALAC.GRLANDINGPAGE»

Στην Κηφισιά Αττικής σήμερα, 1η Μαϊου 2020, η εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «ΒΙΑΝ Α.Ε.» (εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ) η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί του 14ου χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, διοργανώνει διαγωνισμό – δημόσια προσφορά για τους επισκέπτες/αναγνώστες της ιστοσελίδας του NOVALAC, www.novalac.gr.

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «ΟΡΟΙ») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στον οικείο διαδικτυακό τόπο του NOVALAC www.novalac.gr ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της επιλογής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση.
Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τους όρους συμμετοχής πριν υποβάλλουν τη συμμετοχή τους.

1. Δικαίωμα συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες-επισκέπτες της σελίδας του διαδικτυακού τόπου www.novalac.gr έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοικοι Ελλάδος. Για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δυνάμει του παρόντος όρου, νόμιμος δικαιούχος οιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται ρητά (π.χ. συμμετοχής στην κλήρωση, δώρου σε περίπτωση ανάδειξης) είναι μόνον το πρόσωπο το οποίο κατά την είσοδο του στο “facebook”ή κατά την είσοδο του σε διαδικτυακούς ιστότοπους/ «websites», θα πατήσει/ κλικάρει τo αντίστοιχο “banner” της Facebook ή Google διαφήμισης του διαγωνισμού που θα του εμφανιστεί και έπειτα θα οδηγηθεί στην ειδικά διαμορφωμένη σελίδα (“landingpage”), και θα συμπληρώσει  το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής  αλληλογραφίας  του  στη φόρμα συλλογής στοιχείων, ενώ θα κληρωθεί κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω. Με την υποβολή της φόρμας δήλωσης συμμετοχής στο διαγωνισμό, ο ενδιαφερόμενος ρητά αποδέχεται τους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.novalac.gr, τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και συγκατατίθεται στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων βάση της πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΒΙΑΝ Α.Ε για τον σκοπό του διαγωνισμού, καθώς και για το σκοπό της αποστολής σε αυτόν ενημερωτικών newsletters (με ενημερωτικό υλικό, συμβουλές και προτάσεις σχετικά με τα διαφημιζόμενα Προϊόντα).

2. Αποκλειόμενα πρόσωπα. Οι εργαζόμενοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β΄ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών, δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

3. Περιγραφή του Διαγωνισμού. H έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό επιτυγχάνεται με την πλήρη και ορθή συμπλήρωση των πεδίων της φόρμας συμμετοχής κατά τα ως άνω περιγραφόμενα στο αρ. 1 των παρόντων όρων. Τα στοιχεία της φόρμας που θα συμπληρωθεί από τους συμμετέχοντες στην κλήρωση είναι τα ακόλουθα:

- Υποχρεωτικά: (α) συμπληρώνονται τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (β) κλικάρεται (ενεργοποιείται) το checkbox «Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών και (γ) κλικάρεται (ενεργοποιείται) το checkbox «Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας».
Κατόπιν συμπλήρωσης της φόρμας και αποδοχής των παρόντων όρων συμμετοχής, θα εμφανίζεται ένα ευχαριστήριο μήνυμα. Τέλος, ο συμμετέχων θα λαμβάνει επιβεβαιωτικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε στη φόρμα συμμετοχής και θα καλείται να επιβεβαιώσει την συμμετοχή του ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα περιέχει το μήνυμα. Κατόπιν εκτέλεσης της διαδικασίας αυτής θα καταγράφεται η συμμετοχή του διαγωνιζομένου στην κλήρωση.

4. Έπαθλο Διαγωνισμού: Τα δώρα που προκηρύσσονται είναι συνολικά ενενήντα έξι (96) συσκευασίες Novalac 3. Οι συσκευασίες αυτές θα μοιραστούν ως εξής:

Επί οκτώ (8) μήνες, ήτοι από Μαϊο 2020 έως Δεκέμβριο 2020, κατόπιν κλήρωσης κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω, κάθε μήνα, δύο (2) νικητές, θα λαμβάνουν από τέσσερις (4) συσκευασίες Novalac 3, με εξαίρεση τον μήνα Δεκέμβριο όπου πέντε (5) νικητές θα λάβουν από οκτώ (8) συσκευασίες Novalac 3.

5. Προθεσμία συμμετοχής στο διαγωνισμό: Η συμμετοχή μπορεί να υποβληθεί κατά τα ανωτέρω από την 1η έως την 29η εκάστου - εκ των ως άνω- μηνός, αρχής γενομένης της Παρασκευής 01/05/2020 στις 12:00 το μεσημέρι έως την Παρασκευή 29/05/2020 στις 23:59 μ.μ.. κ.ο.κ..

6. Ανάδειξη νικητών του διαγωνισμού: Για οκτώ (8) μήνες, ήτοι από Μαϊο 2020 έως Δεκέμβριο 2020, κάθε μήνα, δύο (2) νικητές του διαγωνισμού, θα κερδίζουν από τέσσερις (4) συσκευασίες Novalac 3, με εξαίρεση τον μήνα Δεκέμβριο όπου πέντε (5) νικητές θα λάβουν από οκτώ (8) συσκευασίες Novalac 3.

7. Τόπος χρόνος και διαδικασία ανάδειξης νικητών του διαγωνισμού: Κάθε μήνα και μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, κατά τα ως άνω περιγραφόμενα, οι δικαιούχοι, θα αναδεικνύονται έπειτα από ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιείται κάθε 30η εκάστου μηνός και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η ημέρα της κλήρωσης συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, π.χ. Σάββατο ή Κυριακή, η ημέρα της κλήρωσης θα μετακινείται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Με την ολοκλήρωση κάθε κλήρωσης θα συντάσσεται και το σχετικό πρακτικό της κληρώσεως παρουσία δικηγόρου. Το σχετικό πρακτικό θα φυλάσσεται από την διοργανώτρια εταιρεία για χρονικό διάστημα ενός μήνα.

8. Φύση Διαγωνισμού: Τα δώρα του διαγωνισμού είναι ήδη προκαθορισμένα και συγκεκριμένα, και αποκλείεται η μεταβίβαση η ανταλλαγή ή η εξαργύρωσή τους. Σε περίπτωση που πρόσωπο που θα αναδειχθεί νικητής του διαγωνισμού έχει δηλώσει λανθασμένα ή ανακριβή στοιχεία κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου.

9. Ειδοποίηση νικητών.Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινώνονταιμε σχετική ανάρτηση στη σελίδα του διαγωνισμού www.novalac.gr. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν από τη διοργανώτρια Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- e-mail, μετά το πέρας της κλήρωσης. Εάν δεν επιτευχθεί επικοινωνία της Εταιρείας με τους νικητές για οποιονδήποτε λόγο (υποβολή λανθασμένων στοιχείων κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής, αδιαφορία, απουσία του νικητή κ.τ.λ) και εάν ο εκάστοτε νικητής δεν αποδεχτεί το δώρο έως την 10η εκάστου επόμενου μηνός, από την ολοκλήρωση της εκάστοτε κλήρωσης, αρχής γενομένης της Τετάρτης 10/06/2020, τότε ο νικητής θα χάνει κάθε δικαίωμα επι του δώρου και το δώρο θα μένει αδιάθετο.

10. Παραλαβή δώρου.Η παραλαβή του δώρου θα γίνει ταχυδρομικώς, με αποστολή –εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επικοινωνίας με τους νικητές- από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο χώρο που θα δηλώσει ο νικητής κατά την επικοινωνία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μαζί του.Σε περίπτωση που η εταιρεία που θα αναλάβει την αποστολή δεν μπορέσει να παραδώσει το δώρο για οποιονδήποτε λόγο (απουσία του νικητή, λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία κτλ) στη διεύθυνση που δηλώθηκε στη φόρμα συμμετοχής, η επαναποστολή θα γίνει με έξοδα του νικητή.

11. Αποκλεισμός νικητή: Νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό τους παράδοσης και παραλαβής του δώρου, μπορεί να αποκλειστεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν αποκριθεί εγκαίρως στην επικοινωνία που θα επιχειρήσει η Εταιρεία και σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν δηλώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή του δώρου,(β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή δεν τους πληροί στο σύνολό τους, (γ) λόγω κωλύματός του βάσει των όρων των παρόντων Αναλυτικών Όρων.

12. Συναίνεση του δικαιούχου σε προβολή.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα του νικητή στο site της ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος νικητή και της φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης, μόνο εφόσον λάβει ειδική έγγραφη συγκατάθεση του νικητή.

13. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως «Υπεύθυνη Επεξεργασίας», λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως την ιδιωτικότητα των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και την ασφάλεια των δεδομένων τους, σε πλήρη εναρμόνιση με την κείμενη ευρωπαϊκή (Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679) και εθνική νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email, διεύθυνση αποστολής του δώρου) αρχικώς λαμβάνονται από την εταιρεία «LAB14 DIGITALMARKETINGCREW»/ «Εκτελούσα την Επεξεργασία» και εν συνεχεία διαβιβάζονται περαιτέρω στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ή/και σε εταιρεία του ομίλου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) και διατηρούνται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ή/και την εταιρεία του ομίλου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεση της ¬παρούσας σύμβασης και για την παραλαβή του δώρου από το νικητή. Η εταιρεία «LAB14 DIGITALMARKETINGCREW»/ «Εκτελούσα την Επεξεργασία» διαγράφει τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των νικητών αμέσως μετά την περαιτέρω διαβίβασή τους στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ή/και στην εταιρεία του ομίλου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ). Περαιτέρω, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ή/και η εταιρεία του ομίλου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) διαγράφει τα δεδομένα των νικητών το αργότερο εντός τριμήνου από την ημέρα της κλήρωσης του διαγωνισμού και δεν τα χρησιμοποιεί για περαιτέρω επεξεργασία. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων των χρηστών/ συμμετεχόντων μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ www.vian.gr, ενώ τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνουν κάθε σχετικό με την προστασία των δεδομένων τους ερώτημα στο dpo@vianex.gr.

14. Περιορισμός ευθύνης εταιρείας.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή/ και η εταιρεία «LAB14 DIGITALMARKETINGCREW» καμία απολύτως ευθύνη φέρουν εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου τους τα διατηρούμενα αρχεία τους αλλοιωθούν ή καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

15. Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού: Oι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι σε μορφή “notes” στην ιστοσελίδα www.novalac.gr καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.

16. Επιφύλαξη δικαιώματος τροποποίησης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά του Διαγωνισμού κατόπιν προειδοποίησης κατά τα ανωτέρω.

Για την Εταιρεία

Το μωρό σου μεγαλώνει γρήγορα Βοήθησε την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του

Giraffe
Novalac

Εγγράψου στο newsletter μας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το μητρικό γάλα είναι η καταλληλότερη τροφή για τα βρέφη. Η σωστή διατροφή της μητέρας είναι αναγκαία για τη διατήρηση του θηλασμού. Αν ο μητρικός θηλασμός δεν εφαρμόζεται, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξένο γάλα σύμφωνα με ιατρική συμβουλή. Μη κατάλληλη παρασκευή του ξένου γάλακτος μπορεί να οδηγήσει την υγεία του βρέφους σε κίνδυνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα βρεφικά γάλατα Novalac πρώτης βρεφικής ηλικίας (0-6 μηνών) ΔΕΝ παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο για λόγους δεοντολογίας και προστασίας του μητρικού θηλασμού